TË DHËNAT E PËRGITHSHME TË KOMPANISË

Botuesi, ofruesi i shërbimeve dhe përmbajtjes dhe pronari i faqes së internetit dhe përmbajtjes së tij:

Kompania: Blitz-CineStar LLC, shoqëri për shërbime të shfaqjes së kinemasë

Shkurtesa: Blitz-CineStar LLC

Selia dhe adresa: Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, Km 10-të, Graçanicë

Numri Unik Identifikues (NUI): 811930438

Numri TVSH: 330539926

Rregjistri gjyqësor: Gjykata Ekonomike në Prishtinë

EUR xhirollogaria:

Numri i xhirollogarisë: 1501090004363424

IBAN: XK051501090004363424

USD xhirollogaria:

Numri i xhirollogarisë: 1501090004374870

IBAN: XK051501090004374870

Banka: Raiffeisen Bank, Kosovo